Isten tudja... isten tudja

Angyal az anyaméhben?

Tényleg léteznek angyalok, vagy csak a beléjük vetett hit az, ami élővé, olykor láthatóvá teszi őket? Egyesek szerint az angyalok itt vannak körülöttünk, aki pedig nem hisz bennük, azoknak a tudatában is, mélyen gyökerezően jelen van a róluk alkotott kép. Van elképzelésünk az angyalokról, konkrét ábrázolásokat is láthatunk róluk, ám kevesen vannak, akik személyesen és tudatosan is megtapasztalták volna létezésüket. Persze az is lehet, hogy csak nem figyeltek fel rájuk. De mit mondanak az angyalokról a különböző vallások?

Egy 26 éves várandós hölgy magzatáról készített képen a leendő anya egyértelműen egy angyalt látott és mi tagadás, nem kell túl nagy képzelőerő ahhoz, hogy észrevegyük valóban felfedezhető egy, az angyalábrázolásokhoz hasonló forma a magzatot ábrázoló képen. Ezúttal ennek a hírnek a kapcsán kérdeztük meg a különböző vallások jeles tanítóit.

uh1-e1452083257817

A konkrét kérdésünk így hangzott:

Léteznek angyalok, vagy hozzájuk hasonló lények az ön vallásában? Ön szerint a cikkben szereplő angyalalak tényleg egy angyalt ábrázol?

(Válaszok a válaszadók nevének betűrendje szerint.)

Cser Zoltán
buddhista tanító

A buddhizmus főleg mahájána és vadzsrajána ágában nagyon sok szó esik különböző létformákról. Ha csak egy szútra (Buddha beszédeinek szövege) elejét megnézzük, illatevő-gandharvák, kimnarák, jaksák stb. jelennek meg a Buddha tanításán. Ezekben az írásokban maga a Buddha is kozmikus tanító, nem csak az embereket részesíti bölcsességében és módszereiben a szenvedés felszámolására. Léteznek az írásokban és a kommentár irodalomban is leírásai úgynevezett szellem osztályok, valamint fizikai testtel rendelkező nem emberi lények is, akik jóval nagyobb képességgel rendelkeznek, mint mi, emberek. A buddhizmusban is megtaláljuk a „hírnök”, azaz angyal szereppel rendelkező entitást, de a leírása nem egyezik a nyugati kultúrában szereplő alakkal. Fontos még kiemelni, hogy a nem emberi lényeknek létezik egy nyolcas felosztása, valamint a testetöltèsek kapcsán egy hatos felosztás is, ahol az egyik lényosztály neve „dèva”, azaz fényes. Nagyon hosszú életet élnek és rendkívüli memóriával rendelkeznek. Azonban sem a nyolc, sem pedig a hat létforma nem megvilágosodott, tehát nem szabadultak meg a szenvedések és az újra és újra megszületés kényszerétől. A képen látható lényt nagyon nehéz beazonosítani.

Fekete-Fodor Kata
vaisnava (Krisna-hívő) teológus

A védikus szentírások szerint világunkat 5 durvafizikai és 3 finomfizikai elem építi fel, ez utóbbi 3 elemet közvetlenül nem tudjuk mérni az anyagban, csak valamivel kapcsolatba kerülve. Teremtett világunk egy része pusztán fizikai látásmóddal szemlélve nem tárul fel érzékeink előtt. A szentírások számos finomfizikai élőlényről, fajról is beszámolnak (pl. a gandharvákról, akik a mennyek táncosnői, részben az angyalokhoz, részben a múzsákhoz hasonlatosak), de említést tesznek a Krisna által felhatalmazott félistenekről is, akik fizikai jelenlétét csak a lelki látásmódú személyek képesek észlelni a hétköznapokban, de akik hatalmuknál fogva képesek irányítani a földi eseményeket.
Ám véleményem szerint ezen a képen egy kisbaba testrészei láthatóak, a méhben, az UH felvételen ez nyilván nem jól kivehető, zavaros kontúrokat ad. Az, hogy a baba mellett egyesek angyalt vélnek látni, szerintem jól mutatja azt a természetes igényt, hogy mi emberek mindig a metafizikai tartalmakat, igazságokat keressük mindenben, mivel természetes vonzalmunk van ahhoz, hogy visszaállítsuk örök, eredeti kapcsolatunkat Istennel és megéljük a Vele való védelmező, anyagi határokon átívelő kapcsolatot.
Krisna egyik formája a Felsőlélek vagy Paramátmá forma, aki mindenki szívében jelen van. A Felsőlelken keresztül valójában az Úr Krisna az, aki folyamatosan jelen van az életünkben, érzékeli, ami történik velünk, s szükség esetén megvédelmez bennünket. Lehetséges, hogy valamilyen speciális formában, vagy látszólag külső segítségen keresztül kapunk védelmet, de ennek a forrása mindenképpen Ő maga.
Hasonló védelmező a lelki tanítómester is, aki emberi személy, de annak köszönhetően hogy ő maga is követi az előtte járó tanítómesterek nyomdokait, Krisna felhatalmazza őt, hogy segítse tanítványait. Ettől lesz ő guru („súlyos”), vagyis ettől válik súlyossá minden szava. A lelki tanítómester az ember lelki menedéke, ha hajlandóak vagyunk odafigyelni tanácsaira, akkor segítségével átkelhetünk az élet óceánján és visszatérhetünk Istenhez. Tehát a guru is egyféle „őrangyal” szerepet vállal.

Oláh Miklós
görögkatolikus lelkész

Csak az első kérdésre tudok válaszolni: Igen! A Biblia olyan gyakran és egyértelműen szól az angyalokról, hogy azok létezését egyértelműen szavatolja. Ezen alapszik egyházunk tanítása.
Az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak. A katekizmus a következőket tanítja: a gondos szülő védő vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is ezt teszi a veszedelmek ellen. Szent Bernát tanítása szerint tiszteletet kell adnunk az őrangyalok jelenlétéért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért. A szent őrzőangyalok ünnepe hódolat Istennel szemben, aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre.
Peter Kreeft amerikai filozófus, egyetemi tanár szerint az angyalok nem tartoznak ehhez a világmindenséghez, „csupán látogatók”, de felhívja a figyelmet, hogy mi sem tartozunk ide teljes mértékben, „Nekünk is van egy részünk, amely nem tartozik sem anyaghoz, sem térhez, sem pedig időhöz. De ettől még nem leszünk angyalok. A spirituális részünk azonban – a lelkünk, a szellemünk, az intellektusunk, az akaratunk és az érzelmeink – hasonlít az angyalokhoz.”
„A szeretet törvénye szerint mindig a nagyobb szolgál a kisebbnek. Így jön segítségünkre az őrzőangyal is, ez a magasabb képességű szellemi lény, aki mégis testvérünk a teremtésben.” (Szent-Gály Kata: Napról napra, 305).
„Az angyalok őrző-védelmező feladata az Isteni gondviselés tervének része, személyesen minden emberre vonatkoztatva. (…) A személyes ítélet után vagy egy angyal fog vele együtt uralkodni a mennyek országában, vagy egy démon fogja gyötörni a pokolban.” (Aquinói Szent Tamás)

Csatlakozzon az Isten tudja Facebook oldalához, hogy mindig az elsők között értesüljön a frissen megjelenő cikkekről! Kattintson ide és kedvelje az Isten tudja facebook oldalát!

Sulok Zoltán Szabolcs
muszlim hitoktató

Az iszlámban a hit pilléreinek egyike a hit az angyalokban. Az iszlám alapforrásaiban nagyon sokszor kerülnek említésre az angyalok, ezért minden muszlim embernek úgy kell hinnie az angyalok létezésében és tulajdonságaiban, ahogy az a Kinyilatkoztatásban szerepel, hiszen az angyalok létezéséről és természetéről más forrásból információt nem lehet szerezni.
Az angyalok az iszlám szerint Isten teremtményei, akiket Isten fényből teremtett. Nincs nemük, nem szaporodnak, nem rendelkeznek szabad akarattal, Isten minden parancsát maradéktalanul teljesítik, ahogy Allah mondta róluk: „Nem szegülnek ellen Allah parancsának, és megteszik azt, amire parancsot kapnak.” (Korán, 66:6)
Isten kegyelemből minden emberhez küldött angyalokat, akik végigkísérik az embert evilági élete során, feljegyzik a tetteit és az igazságra és a jóra hívják őt. Az angyalok már akkor vigyáznak az emberre, amikor még anyja méhében van. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Bizony, mindegyikőtök a teremtése (megalkotása) során az anyja hasában negyven napig állítódik össze csepp alakjában, majd ugyanannyi ideig vérrög alakjában, majd ugyanannyi ideig falatnyi húsdarab alakjában. Azután elküldetik hozzá az angyal, s belefújja a lelket, és négy dolog megírására utasíttatik: ellátásának, élettartamának, cselekedetének, és boldogtalanságának vagy boldogságának megírására.” (al-Bukhári, Muszlim). Az angyalok az emberrel vannak, amikor a világra jön, vele vannak élete minden pillanatában, s akkor is mellette vannak, amikor meghal. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Bizony a sátán sugalmaz Ádám gyermekének, és az angyal is sugalmaz neki. A sátán sugallata a rossz ígéret és az igazság meghazudtolása, az angyalé pedig a jó ígéret és az igazság elfogadása.” (at-Tirmidi, an-Naszái)
Az angyalokat az ember nem képes látni, csak akkor, ha Isten parancsára megjelennek előtte eredeti alakjukban vagy ember képében, ahogyan például megjelent az angyal Mária, vagy Mohamed Próféta (béke legyen vele) előtt. Továbbá meg tudnak jelenni úgy is, hogy csak bizonyos emberek látják őket, míg a többiek előtt rejtve maradnak. Ezért egy fényképen megjelenő alakzat semmiképpen nem lehet egy angyal „képe”.

Forrás: Thinkstock
Forrás: Thinkstock

Verő Tamás
rabbi

Van egy gyönyörű történetünk arról, hogy minden héten a teremtés befejező napján sabeszkor, két angyal helyezkedik el minden egyes ember jobb és bal vállán. Egy jó és egy rossz angyal.
Mindkettő figyel, és nézi cselekedeteinket. A nap során tapasztalt viselkedésünkre reagálva áment mondanak a jó angyalok, hogy ezentúl is így cselekedjünk a jövőben. Amennyiben az ember jól viselkedik, követi az előírásokat, a hagyományokat, akkor a jó angyal mond igent, ha ennek ellenkezőjét cselekedtük, akkor a rossz angyal bólint rá, és fejezi ki egyetértését, hogy folytassuk csak tovább a parancsolatok megszegését.
Egyik közismert vélekedés a zsidó írásokból ősapánk története. Az ezzel kapcsolatos legrégibb ábrázolások a dura-europoszi zsinagógában és a katakombafestészetben maradtak ránk. Az ábrázolásokon az alvó Jákob mellett angyalok járnak föl és alá az égig érő létrán. A napi imáink során az úgynevezett kedusában, a szöveget mondó ember önmaga is eljátszik egy angyalok közötti párbeszédet, és testével jobbra-balra fordulva bemutatja, ahogy egyik angyal szól a másikhoz. Különféle elnevezése, és azonosítása létezik az angyaloknak. Egyik felfogás szerint az égben lakoznak és közvetítik az embereknek Isten akaratát és teljesítik parancsait.
A híres gondolkodó Maimonides (a zsidó vallásjog – halakha – törvényeinek rendszerbe foglalója) ésszerű magyarázatokat keresett az angyalokra. Szerinte az angyali erők hatnak a mindenségben az egyénekre.
A malach-angyal szó 213 alkalommal szerepel a bibliában és hírnököt, hírvivőt, követet jelent. Általában az emberek számára láthatatlan szellemi lényekre gondolhatunk. A Biblia ugyanakkor sok olyan alkalmat mutat be, amikor kiléptek rejtettségükből, és valamilyen formában megmutatkoztak az embereknek.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik